תנאי שימוש

פיו בייטס טכנולוגיות בע”מ (להלן “פיובייטס”) מקדמת בברכה את המשתמשים בפרויקט הפונטים (להלן "השירות”). עם זאת, השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת fontsproject@fewbytes.com.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

הגבלת אחריות

השימוש בשירות וכל הכרוך והקשור בכך הינם באחריות המשתמשים בלבד. פיובייטס לא תישא בכל אחריות בגין נזק, הוצאה ו/או אבדן, הנובעים או הקשורים לשימוש בשירות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעיכוב בשימוש בו, אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, ההסתמכות במישרין או בעקיפין על המידע, נזק שיגרם למחשב המשתמש או לכל ציוד אחר שלו ו/או של צדדים שלישיים, לרבות כתוצאה מוירוסים או יישומי תוכנה למיניהם. כל הכלול בשירות, לרבות המידע, הגופנים, התמונות והגרפיקה, מוצע למשתמשים כמו שהוא (“As Is”). פיובייטס עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול בשירות יהיה מדוייק ומעודכן, ואולם היא לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אבדן שיגרמו למשתמשים אם המידע אינו שלם ו/או אם נפלו בו טעויות ו/או אי דיוקים.

המידע בשירות אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ולכן כל הסתמכות על מידע כלשהו המוצג בשירות הינו באחריותם הבלעדית של המשתמשים, פיובייטס לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמשים על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושם של המשתמשים ו/או לצרכיהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל כל תשדורת מידע לשירות או ממנו אינם יוצרים בין המשתמשים לבין פיובייטס יחסים כלשהם החורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.

שינויים בתנאי השימוש

פיובייטס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו בשירות במסגרת תנאי השימוש. על אף האמור, פיובייטס תפעל ככל האפשר לעדכן את המשתמשים בשירות, באמצעות פרסום בשירות, על שינויים מהותיים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

תנאים נוספים

פיובייטס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של השירות ללא כל הודעה מוקדמת. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לשירות לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.